ANBI-gegevens stichting Sjaloom Langszij

Naam: Stichting Sjaloom Langszij
RSIN: 8160.34.618
E-mail: sjaloomlangszij@sjaloomheerhugowaard.nl

Doelstelling

Uitvoering geven aan de diaconale zorg van Pinkstergemeente Sjaloom te Heerhugowaard, door het verlenen van materiële en/of financiële hulp aan leden (en betrokken niet-leden) van dit kerkgenootschap.

Hoofdlijnen beleidsplan

  • Financiële nood wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Hulpvragers worden met respect en op voet van gelijkheid bejegend. In geval van schulden kan een lening worden aangevraagd in beginsel na analyse van de financiële situatie.
  • Incidenteel kan financiële noodhulp worden verstrekt voor eerste levensbehoeften.
  • Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële gang van zaken (na kascontrole) in de algemene ledenvergadering van Pinkstergemeente Sjaloom.
  • De stichting voldoet aan de uitgangspunten van ‘Veilige Kerk’ en de AVG overeenkomstig het algemene beleid van Pinkstergemeente Sjaloom.

Bestuurssamenstelling

D. (Dora) Hoogeland (lid), B.G.J. (Erna) Keur-Werner (lid), A.M. (Arie) Ham (penningmeester), R.E. (Rick) Elings (secretaris), S.J. (Jelle) Keur (voorzitter).

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt generlei vergoeding. Noodzakelijk gemaakte kosten kunnen in rekening worden gebracht.

Activiteiten

  • Financiële noodhulp bij acuut tekort aan eerste levensbehoeften.
  • Onderwijs over en assistentie bij budgetteren.
  • Verstrekken van (overbruggings-) leningen ter regeling van schulden.
  • Assisteren bij ordening van thuisadministratie.
  • Overleg en samenwerking met lokale instanties met dezelfde doelstelling.

Inkomsten

De inkomsten bestaan uit collecten, giften, legaten en/of schenkingen.

Bestedingen

Inkomsten worden overeenkomstig de doelstelling besteed zoals onder Activiteiten wordt vermeld.

Financieel verslag