Pinkstergemeente Sjaloom is een christelijke gemeenschap voor Heerhugowaard en omgeving. Elke zondag beleven we in onze kerkdiensten de vreugde van ons geloof en doordeweeks ontmoeten we elkaar in kleine groepen.

Wat geloven wij?

Wij geloven in de grote liefde van God. Die liefde heeft Hij laten zien door Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus stierf aan het kruis voor de zonden van de mensen en Hij stond vervolgens op uit de dood. Een historische werkelijkheid en een hedendaagse ervaring! Alle aspecten van ons geloof baseren we op de Bijbel, Gods Woord.

samenkomst2

visie-watervalMissie

Het doel van pinkstergemeente Sjaloom is het Koninkrijk van God te doen groeien door de grote opdracht van Jezus in Matteüs 28:18-20 uit te voeren in Heerhugowaard en de omliggende plaatsen tot aan de uitersten van de aarde. De grote opdracht betekent het Evangelie verkondigen zoals Jezus dat deed: 'Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u'. In woord en in werken van kracht en barmhartigheid. Het houdt ook in dat we discipelen maken zoals Jezus dat deed: door voorbeeld, onderwijs en relatie. Het middel daartoe is gemeentebouw in Heerhugowaard en gemeentestichting op andere plaatsen.

'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' Matteüs 28, 18-20 (NBV)

 

Visie

De visie is samen te vatten in drie (engelstalige) woorden: Presence, Present en Represent.

Presence
De gemeente is de woonplaats van God.
Bouwen aan een cultuur van de tegenwoordigheid van God in de samenkomsten: Gods liefde brengt aanbidding, Gods kracht verandert levens.

Present
Elkaar van harte dienen.
Bouwen aan een cultuur van dienstbaarheid aan de gemeente en de samenleving. Ieder lid is betrokken.

Represent
Gods liefde en kracht laten zien.
Bouwen aan een cultuur van het vertegenwoordigen van de Koning en Zijn Koninkrijk in de samenleving. Jezus vertegenwoordigen overal en altijd.

 

Onze kernwaarden

Voor alle generaties en culturen
Open voor de Geest
Bijbelgetrouw
Warm nest

 

Pinkstergemeente Sjaloom streeft ernaar een veilige kerk te zijn. Dat betekent dat we sterk blijven maken voor een veilige leef- en werkomgeving binnen de kerk. We erkennen dat die veiligheid een voortdurend punt van aandacht moet zijn en om preventie vraagt naar met name kwetsbare groepen, veelal jonge mensen en vrouwen. Als kerk nemen we daarvoor dan ook de nodige maatregelen. We veroordelen grensoverschrijdend gedrag en spreken uit misbruik in pastorale of andere relaties tegen te gaan.

Stichting Gedragscode Leidinggevenden

Sjaloom is aangesloten bij de de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). Dit is platform voor leidinggevenden die functioneren binnen kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties.

Het doel van de SGL is om bewustwording over verschillende vormen van misbruik te bevorderen bij leidinggevenden en diegene aan wie zij leiding geven. Daarnaast heeft de SGL een meldpunt voor melding van grensoverschrijdend gedrag of misbruik door leidinggevenden binnen kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties die lid zijn van de SGL.

De SGL geeft voorlichting en training voor kerkelijke gemeenten en christelijke organisaties over thema's die te maken hebben met de doelstelling van de SGL. Denk daarbij aan: betrouwbaar leiderschap, wat te doen in geval van een kwestie van misbruik in de gemeente, nuttige preventiemaatregelen, implementatie van het programma "In Veilige Handen", het zoeken en aanstellen van interne Vertrouwenspersonen.

De SGL heeft een netwerk van professionele Vertrouwenspersonen die een klager kunnen bijstaan in geval van een klachtenprocedure. Een (schriftelijk) ingediende klacht wordt beoordeeld door de Klachtencommissie van de SGL, die bestaat uit professionele leden die iedere klacht zorgvuldig behandelen zoals beschreven in de Klachtenregeling.

Lees hier de volledige gedragscode voor leidinggevenden in kerken, gemeenten en organisaties.

sgl logo

Het bestuur van Sjaloom bestaat uit een oudstenteam en een diakenteam onder leiding van voorganger Machiel Jonker. De oudsten worden bijgestaan door teamleiders voor de verschillende afdelingen van de gemeente.

Machiel en Yvonne Jonker

Machiel en Yvonne Jonker
Voorgangersechtpaar

Robert en Louise van Veen

Robert & Louise van Veen
Oudsten

Ravi en Nalani Pevendram

Ravi & Nalani Pevendram
Oudsten

Jack en Josie Barkey

Jack Barkey
Diaken

Robbert Jan van Capelleveen

Robbert-Jan van Capelleveen
Jeugdwerk en The Gate

Eduard en Renate Hoogeland

Eduard en Renate Hoogeland
Missionaire activiteiten

Rijnie Purmer

Rijnie Purmer
Gebed

Janneke van der Werf

Janneke van der Werf
Pastoraat

Shawkat Hanna

Shawkat Hanna
Arabischtalige bediening

De organisatie van Sjaloom bestaat uit een aantal teams verdeeld over een aantal clusters. De oudsten zijn eindverantwoordelijk voor de verschillende clusters en worden bijgestaan door een aantal teamleiders.

Lofprijs & Aanbidding

De tegenwoordigheid van God, 'Presence' is essentieel in onze samenkomsten. Het hart van de bediening van dit cluster is om met muziek en zang de gemeente voor te gaan in lofprijzing en aanbidding. Deze bediening helpt de gemeente om in de tegenwoordigheid van God te komen. 'U bent Heilig, U troont op de lofzangen van Israël.' (Psalm 22:4)

Gebed

Waarom bidden? De bijbel zegt 'Als mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze weg, dan zal Ik uit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land herstellen!' (2 Kronieken 7:14) Gebed is de meest levensveranderende kracht in kerk en maatschappij.

Profetie

 

Kinderkerk

Het kinderwerk in Sjaloom is een plek waar kinderen 'fun' hebben; God ervaren, leren kennen en vertrouwen; kinderen Bijbelse waarheden ontdekken en zich eigen maken; waar ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Het is een plek waar vriendschappen ontstaan en teamleden passie voor en plezier met de kinderen hebben.

Jeugdwerk en The Gate

Binnen het jeugdwerk van Sjaloom maken wij gebruik van al onze mogelijkheden om de liefde van God voor deze generatie te laten zien, om hen te bereiken met het evangelie en hen te discipelen in een christelijke levenswandel.

Instroom

Onze taak is om gasten thuis te doen voelen in Sjaloom. Dit doen wij onder andere door: elkaar leren kennen, introductieavonden en basiscursussen om kennis te maken met het christelijke geloof en met Sjaloom, en encounterweekenden waar de focus ligt op een ontmoeting met God.

Missionaire activiteiten

 

Huisgroepen

De huisgroepen zijn gemeentes in het klein. Het is een fijne plaats waar gebed en de bijbel centraal staan. Daarnaast is het een plaats van aandacht en omzien naar elkaar. De huisgroepen zijn divers samengesteld en komen op verschillende dagen en tijden bijeen.

Zorg

Er voor elkaar zijn op momenten dat het nodig is en hulp bieden. Dat is een belangrijk onderdeel van kerk-zijn en wordt praktisch gemaakt door middel van pastoraat, Alpha Marriage Course, ouderenzorg, diaconaal werk door Stichting Sjaloom Langszij en de voedselbank.

Meer artikelen...