Voorbede

"Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen". (1 Timotheüs 2:1)

Paulus leert ons dat gebed de eerste prioriteit is voor een christelijke gemeente. Hij noemt verschillende vormen van gebed, waaronder voorbede. Voorbede is: God vragen iets te doen voor andere mensen. 

Het Engelse woord voor voorbede is 'intercession'. Letterlijk betekent dat: tussenbeide komen. Tussenpersoon zijn tussen God en je medemensen, in navolging van Jezus. Dat is een priesterlijke taak die iedere nieuwtestamentische gelovige heeft gekregen.

Deze voorbede staat in lijn met de voorbede die Abraham doet voor Sodom (Genesis 19) en de voorbede die Mozes doet voor Israël (Exodus 32) en vinden we ook in die van Daniël hoofdstuk 9; Ezra hoofdstuk 10 en van Jezus in Johannes 17.

Wij mogen bidden voor anderen, voor de wereld om ons heen. Wij mogen in die bediening stappen. En dat mogen we met autoriteit doen. Een autoriteit die we van God hebben gekregen. In die autoriteit kunnen we gaan staan als we beseffen wat onze identiteit in Christus is. Deze identiteit is alleen te ontvangen vanuit de intimiteit met onze hemelse Vader.

Ik wil graag een gebedsverzoek indienen

Ik wil graag een gebedsverhoring doorgeven

Jouw gebedsverzoek of gebedsverhoring zal in vertrouwen behandeld worden en komt binnen bij:

Dora Hoogeland - van Giezen
Rijnie Purmer-Groen